Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene informatie

De informatie die wij op onze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij U enkel ter informatie aan. FitzGerald Enterprises BVBA beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.
Aan de informatie op deze website kunt U geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.
Stelt U onjuistheden of gebreken vast in de informatie op onze sites, dan zouden wij het op prijs stellen dat U deze meldt.

Aansprakelijkheid

FitzGerald Enterprises BVBA of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

U heeft het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits U de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt U rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van onze websites.
FitzGerald Enterprises BVBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo's en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt U persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als U via de contactpagina een vraag stelt aan FitzGerald Enterprises BVBA, als U wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als U wil participeren aan een enquète of een discussieforum, als U iets in onze webshop aankoopt of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt.
Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en het type browser dat U gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en —verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Cookies

Onze sites maken ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien U het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij U geen correcte werking van deze website garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze plaats.

Meer informatie

Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt U bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder meer op de website www.privacy.fgov.be
Met vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt U terecht bij FitzGerald Enterprises BVBA via de contactpagina.
Bij eventuele geschillen kunt U altijd gebruik maken van ODR van de Europese Comissie op volgende URL: http://ec.europa.eu/odr/ .
Hier vindt U tevens onze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden voor webhosting en aanvullende voorwaarden voor webdesign en ontwikkeling